Home / Games / mBOK PGNiG APK

mBOK PGNiG APK

mBOK PGNiG APK
  • Updated
  • Version
  • Requirements Android -
  • Developer
  • Genre Games
  • Google Play
  • Votes: 23
  • Comments: 0
Popularity 13.94% 13.94%

Screenshots

Aplikacja mBOK PGNiG daje Ci możliwość swobodnego zarządzania rachunkami, odczytami oraz posiadanymi umowami. Możesz nie tylko błyskawicznie opłacić fakturę czy podać odczyt stanu swojego gazomierza lub licznika ale również zapoznać się z aktualną ofertą PGNiG OD a także dokonać zmian w posiadanej umowie.

Aplikacja mBOK PGNiG umożliwia m.in.:
• podanie odczytu stanu gazomierza oraz licznika energii elektrycznej,
• podgląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach wynikających z realizacji posiadanych umów,
• kontrolę bieżącego salda płatności,
• obsługę płatności elektronicznych wszystkich umów,
• wgląd w historię zużycia paliwa gazowego oraz energii elektrycznej,
• symulację rachunku na podstawie podanego stanu gazomierza;
• zarządzanie usługą eko-faktura;
• otrzymywanie powiadomień PUSH takich jak np. informacja o nowej fakturze,
• zapoznanie się z bieżącą ofertą produktową PGNiG OD,
• zmianę/uzupełnienie danych w obecnie posiadanej umowie,
• wybór nowej grupy taryfowej;
• przesłanie wniosku o zwrot nadpłaty;
• zawarcie nowej umowy gazowej 100% online
• przekazanie nam swoich uwag poprzez formularz kontaktowy.

Pobierz aplikację mBOK PGNiG i miej Biuro Obsługi Klienta w zasięgu swojej ręki!
The mBOK PGNiG application gives you the opportunity to freely manage your bills, readings and contracts. You can not only quickly pay the invoice or provide a reading of your gas meter or meter status, but also get acquainted with the current offer of PGNiG OD and make changes to your contract.

The mBOK PGNiG application allows, among others:
• providing reading of the gas meter and electricity meter status,
• previewing information about current and archival settlements resulting from the implementation of existing contracts,
• checking the current payment balance,
• handling electronic payments for all contracts,
• insight into the history of gaseous fuel and electricity consumption,
• bill simulation based on the gas meter condition given;
• management of the eco-invoice service;
• receiving PUSH notifications, such as information about a new invoice,
• becoming familiar with the current PGNiG OD product offer,
• change / supplement of data in the current contract,
• selection of a new tariff group;
• sending an application for a refund of overpayment;
• conclusion of a new gas contract 100% online
• providing us with your comments via the contact form.

Download the mBOK PGNiG application and have a Customer Service Center at your fingertips!
Lista najważniejszych zmian:
• Dodanie trybu ciemnego,
• Dodanie Wirtualnej Asystentki PGNiG,
• Przebudowa zakładki “Pomoc”,
• Poprawki na procesach dot. umów,
• Wdrożenie obsługi umów usługi Pakiet na Zdrowie,
• Dodanie możliwości zawarcia umowy przez nowego klienta niekonsumenta.

mBOK PGNiG APK
Download mBOK PGNiG APK 

No Comments

Comment on

Comments